Personuppgiftspolicy

1. Allmänt

​Appen "Nona" är skapad av Nona Labs AB, organisationsnummer 556957-1747 med adress Poppelvägen 5, 184 43 Åkersberga ("Nona", "vi" eller "oss"). Vi bestämmer ändamålen och medlen för Behandlingen av Personuppgifter och är därmed även Personuppgiftsansvariga för all Behandling av Personuppgifter som sker inom ramen för denna policy ("Personuppgiftspolicy"). Denna Personuppgiftspolicy blir tillämplig när du använder vår mobilapplikation Nona ("Appen").

Definitionerna i denna Personuppgiftspolicy ska tolkas i enlighet med Dataskyddsförordningen (förordning 2016/679) (GDPR) och nationella implementeringar och övrig tillämplig nationell lagstiftning, inklusive Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

2. Tjänst

Nona är en hälsoapplikation som möjliggör dig att följa din hälsostatus och välmående över tid. Du kan genom Appen registrera dina och dina anhörigas sjukdomar, besvär, lidande och läkemedel ("Tjänsten").

3. Dina individuella rättigheter

Information om var du kan vända dig för att ta tillvara dina rättigheter hittar du under ”kontakt”. Du har följande rättigheter:

 1. Registerutdrag, rättelse och radering. Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter (s.k. registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.
 2. Begränsning. Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig.
 3. Dataportabilitet. Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, d.v.s. att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast vi behandlar personuppgifterna med ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig.
 4. Invändning mot direktmarknadsföring (dvs. marknadsföring via post, e-post, SMS och telefonförsäljning). Du har rätt att när som helst invända mot vår direktmarknadsföring (inklusive profilering för dessa ändamål), och vi ska då upphöra med vår behandling av dina uppgifter för dessa ändamål.
 5. Invändning. Du har rätt att i vissa fall invända mot annan behandling av dina personuppgifter. Vi måste då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade.
 6. Datainspektionen. Du har rätt att framföra klagomål hos Datainspektionen, som är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar i regel din begäran om registerutdrag och redaring av dina personuppgifter inom 30 dagar. De åtgärder som du begärt utförs inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till tre (3) månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en skälig avgift för åtgärden.

4. Personuppgifter och ändamål

Vi kommer att behandla följande Personuppgifter om dig, för att utföra och leverera våra Tjänster.
Följande personuppgifter behandlas alltid när du registrerar dig som användare av Appen:

 1. Namn;
 2. Telefonnummer;
 3. Din koppling till andra anslutna Användare;
 4. Teknisk data, inkluderat din IP-adress, enhetsidentifierare, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

Följande personuppgifter kan komma att behandlas när du väljer att använda dessa funktioner i Appen genom egna anteckningar:

 1. Det du själv väljer att skriva i Anteckning i Appen.
 2. Hälsouppgifter och sjukdomar.
 3. Eventuella bilder/foton du fotar eller laddar upp i Appen.
 4. Innehåll från chattar med andra Användare.
 5. Information om din geografiska position.
 6. Appen kommer också att behandla eventuell koppling till en annan Nona-användare om du väljer att dela din Nona-information med annan part.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att för att upprätthålla kundrelationen mellan dig och oss och för att leverera våra Tjänster genom Appen.

5. Syftet med behandlingen

Vi kommer att behandla Personuppgifterna i punkt 4 med syfte att:

 1. kunna tillhandahålla, tillgängliggöra och administrera Appen.
 2. analysera din användning av Appen i syfte att utveckla Appen och förbättra din upplevelse av Appen.
 3. informera dig om uppdateringar av Appen.
 4. skicka push-notiser till dig.
 5. kunna marknadsföra Nona och Nonas samarbetspartners produkter och tjänster via push-notiser och e-post eller på annat sätt.
 6. skydda Nonas rättigheter, egendom och säkerhet och eventuell tredje parts egendom och säkerhet.

6. Rättslig grund

Samtycke. Genom att acceptera våra användarvillkor vid inloggning samtycker du till Behandlingen av Personuppgifter enligt denna Personuppgiftspolicy.

Fullgörande av avtal. Vi behandlar dina Personuppgifter för att kunna ingå ett avtal med dig (våra användarvillkor) och uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet.

7. Tredje partsleverantörer

Vi delar och överför dina Personuppgifter till tredje part för lagring. I de fall dina Personuppgifter är föremål för överföring utanför EU/EAA garanterar vi att adekvata säkerhetsåtgärder är vidtagna för en sådan överföring i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

8. Svar på en rättslig begäran och motverkande av skada

Vi kan ge tillgång till, behålla och dela dina Personuppgifter som svar på en rättslig begäran (så som en husrannsakan, domstolsbeslut, föreläggande eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och bemöta bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, som en del av undersökningen.

9. Cookies, pixels och annan teknologi

Vi kommer att samla in information med hjälp av teknologi så som cookies, pixlar, tredjepartsdata (t.ex. genom Apples Hälsoapplikation) och lokal lagring (på din webbläsare eller enhet).

10. Lagring

Vi sparar dina Personuppgifter under den tiden det behövs för att kunna utföra våra Tjänster.

11. Barn

Tjänsten riktar sig inte till personer under 18 år. Vi samlar inte medvetet in Personuppgifter från personer under 18 år. Om du är förmyndare till ett barn och du blir medveten om att barnet har gett sina Personuppgifter till Nona utan ditt samtycke, var god kontakta info@nona.com för att utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av Behandlingen och att göra invändningar.

12. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra villkoren i dessa Personuppgiftspolicy från tid till annan. Användarvillkoren finns att hämta på vår hemsida, www.nona.com/privacy-policy-sv. Om ditt samtycke erfordras på grund av ändringarna, kommer vi ge dig ytterligare meddelande om detta efter vad som är lämpligt beaktat omständigheterna, och be om ditt samtycke i enlighet med tillämplig dataskyddsreglering.​

13. Kontaktuppgifter

Nona Labs AB

Nona Labs AB

Kammakargatan 47
111 24 Stockholm
Telefon: +46 708 591 691
E-post: info@nona.com