Zasady i warunki użytkowania

1. Informacje ogólne


Niniejsze Zasady i warunki użytkowania („Zasady”) regulują korzystanie z Aplikacji mobilnej Nona (dalej „Usługa”). Akceptując warunki, Ty („Ty”) zawierasz umowę z Nona Labs AB, szwedzki numer organizacyjny 556957-1747 z siedzibą w Poppelvägen 5184 43 Åkersberga, Szwecja („Nona”, „my” lub „nas”).


Usługa świadczona jest za pośrednictwem Aplikacji Nona („Aplikacja”) pobieranej za pośrednictwem AppStore lub Google Play. Korzystając z Usługi lub przy tworzeniu konta Użytkownika z Nona, zgadzasz się na niniejsze Zasady.
 

2. Ograniczenia wiekowe


Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Usługi/Aplikacji bez zgody ich prawnego opiekuna.
 

3. Porady niemedyczne
 

Informacje, materiały i narzędzia dostępne w Aplikacji nie stanowią ani nie zastępującą porady lekarskiej/medycznej. Usługa nie realizuje działalności leczniczej w rozumieniu Art. 3 (§) 1 Ustawy o działalności leczniczej. Nona nie ponosi żadnej odpowiedzialności medycznej za Użytkownika lub ich krewnych. Proszę kontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady medycznej.
 

4. Usługi


Nona jest aplikacją zdrowia, która pozwala śledzić stan swojego zdrowia i dobrego samopoczucia w czasie. Możesz korzystać z Aplikacji do rejestracji chorób, bólu, cierpienia, leków i innych zdarzeń wpływających na zdrowie dotyczących siebie i swoich bliskich („Usługa”).


Każdy, kto korzysta z Usługi jest opisany w niniejszych Zasadach jako „Użytkownik” i jednocześnie staje się stroną umowy z Nona, którą zawiera z nami akceptując niniejsze Zasady.


5. Dostępność


Usługa jest zwykle dostępna w każdy dzień tygodnia jednak Nona nie może zagwarantować, że korzystanie z Serwisu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Usługa może od czasu do czasu być całkowicie lub częściowo niedostępna podczas wykonywania niezbędnych kopii zapasowych, konserwacji, rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń lub podobnych działań. Nona będzie, o ile to możliwe, informować o takich planowanych przerwach z wyprzedzeniem.


6. Licencja


Użytkownikowi jest przyznawane osobiste, nieograniczone w czasie, niewyłączne i ograniczone prawo dostępu do Aplikacji dla liczby Użytkowników określonych w umowie, dla którego opłata licencyjna została uiszczona. Użytkownik nie jest zatem uprawniony do udzielania sublicencji Aplikacji osobom trzecim lub w inny sposób przepisywać prawo do dysponowania nią. Prawo Użytkownika do rozporządzania zakłada, że warunki umowy są spełnione w inny sposób. Użytkownik nie jest uprawniony do wykonywania kopii Aplikacji lub jakiegokolwiek innego materiału, który towarzyszy Aplikacji w inny sposób niż to taki, który jest wymagany do korzystania z oprogramowania zgodnie z Umową. Użytkownik nie może dokonywać zmian w kodzie Aplikacji. Użytkownik nie jest uprawniony w żadnych wypadku do przeniesienia lub przydzielania, w całości lub w części, żadnej licencji dotyczącej Aplikacji osobom trzecim.


7. Konto Użytkownika


W celu korzystania z usługi, należy utworzyć Konto Użytkownika („Konto”) w Aplikacji i zalogować się na utworzone Konto. Instrukcje, jak utworzyć Konto Użytkownika można znaleźć w Aplikacji. Można utworzyć Konto Użytkownika również przy użyciu numeru telefonu. Za pośrednictwem Aplikacji można tworzyć profile Użytkowników dla krewnych i zarejestrować informacje o nich, a także dzielić się tymi informacjami z innymi.


Po utworzeniu konta Użytkownika zostaniesz poproszona/poproszony, aby udostępnić pewne informacje o sobie. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności (www.nona.com/privacy-policy-pl) przed rozpoczęciem korzystania z Usługi. Prosimy nie korzystać z Usługi, jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności.


Jesteś odpowiedzialny za ochronę danych logowania przed nieautoryzowanym dostępem. Jeśli masz powody, aby sądzić, że ktoś uzyskał dostęp do Twojego Konta Użytkownika, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie natychmiast. Mamy prawo, ale nie obowiązek, zablokowania dostępu do Konta Użytkownika, jeżeli mamy powody sądzić, że jakakolwiek nieuprawniona osoba uzyskała do niego dostęp.


8. Udostępnione treści


W Aplikacji można przesyłać treści, takie jak wpisy do dziennika, szczegóły zdrowia, chorób, leki i inne zdarzenia wpływające na zdrowie („Udostępnione treści”). Użytkownik akceptuje i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani rozpowszechniać Udostępnionych treści w Aplikacji, które są obraźliwe, obrzydliwe, nienawistne, naruszające czyjąś prywatność lub szkodliwe dla innych Użytkowników (na przykład członków społeczności, osób poza społecznością i osób trzecich), szkodliwe dla interesów gospodarczych Nona lub zachęcanie do zachowania, które stanowiłoby naruszenie odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszałoby lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub rozporządzenia. Użytkownik również zobowiązuje się nie poddawać ani publikować materiałów, które są spamem lub nieautoryzowanymi reklamami, takimi jak namawianie innych Użytkowników do zakupu produktów i/lub usług oraz ich sprzedaży. Nona zastrzega sobie prawo do usuwania Udostępnionych treści według własnego uznania.


9. Własność intelektualna


Zawartość Aplikacji, taka jak tekst, znaki handlowe, grafika, znaki graficzne i logotypy, ikony przycisków, obrazy i ich zestawienia, wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w Usłudze, a także treści oferty należą do Nona, licencjodawców Nona lub dostawców („własność intelektualna”). Prawa własności intelektualnej są chronione przepisami prawa, w tym, i bez ograniczeń, prawami autorskimi i innymi prawami ochrony własności i praw własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich tych przepisów prawa i nie modyfikować lub usuwać żadnych praw autorskich lub własności w takich Własnościach Intelektualnych.


Własność wszystkich Udostępnionych treści należy do Ciebie lub osoby trzeciej, która posiada prawa autorskie do tych Udostępnionych treści. Udzielasz nam ogólnoświatowego, bezterminowego, niewyłącznego, nieodpłatnego i zbywalnego prawa do dysponowania, procesowania, przechowywania, publikowania, dystrybucji, strumieniowania, przekazywania, odtwarzania, kodowania, kopiowania, prezentowania, wyświetlania oraz korzystania w inny sposób z Udostępnionych treści do świadczenia Usługi, lub któregokolwiek z naszych istniejących lub przyszłych produktów lub innych usług.


Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne prawa do przeglądania i przesyłania Udostępnionych treści, do stosowania materiałów w inny sposób, i udzielenia nam licencji na Udostępnione treści opisane powyżej.


10. Dostęp do sieci internetowej


Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostępu do sieci internetowej potrzebnej do korzystania z Usługi. Możliwe jest, że korzystanie z Usługi będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami operatora sieci (np. koszty transferu danych i wiadomości). Nona nie ponosi tych kosztów. Ponadto, jesteś odpowiedzialny za zaopatrzenie i aktualizację sprzętu lub oprogramowania potrzebnego do uzyskania dostępu do Usługi.


11. Informacje osobiste


Możemy przetwarzać dane osobowe, które otrzymaliśmy lub otrzymamy w związku z korzystaniem z Usługi. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności (www.nona.com/privacy-policy-pl).


12. Ograniczenie odpowiedzialności


Usługa, w tym Aplikacja, jest świadczona w jej istniejącym stanie bez jakichkolwiek gwarancji. Korzystanie z Usługi odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Nie udzielamy żadnych gwarancji - bezpośrednich, dorozumianych ani żadnych innych - dotyczących dostępności, jakości, przydatności do określonego celu, stosowności lub dokładności Aplikacji lub Usługi w ogóle.


Zalecamy, aby nie polegać na Usłudze w żadnym celu, który jest dla ciebie ważny, gdyż mogą wystąpić sytuacje, gdy Usługa nie będzie dostępna z powodów, lecz nie ograniczając się do, utrzymania i okoliczności poza naszą kontrolą. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi według własnego uznania w przyszłości. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa nie będziemy ponosić wobec Użytkownika ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody. Nie jesteśmy też odpowiedzialni za wszelkie roszczenia osób trzecich skierowanych przeciwko Użytkownikowi.


14. Przekazywanie praw


Jesteś odpowiedzialny wobec nas za wszelkie szkody poniesione przez nas lub osoby trzecie w przypadku naruszenia niniejszych Zasad, w tym, lecz nie ograniczając się do, nadużywania Usługi. Ponadto Użytkownik zgadza się zwolnić nas od odpowiedzialności w stosunku do wszelkich roszczeń, kosztów (w tym uzasadnionych kosztów prawnych), szkód, wydatków, odszkodowań i strat jakie możemy ponieść w jakikolwiek sposób z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszych Zasad lub innych obowiązujących przepisów prawa.


W przypadku, gdy jakiekolwiek Udostępnione treści naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, Użytkownik zgadza się natychmiast usunąć wszystkie naruszające je części przesłanych treści i chronić nas przed wszelkimi szkodami, kosztami i wydatkami poniesionymi przez nas w wyniku takiego naruszenia.


14. Przekazywanie praw


Użytkownik nie może scedować lub przenieść żadnych praw, obowiązków lub licencji określonych w niniejszych Zasadach. Nona może scedować i przenieść nasze prawa wynikające z niniejszych Zasad bez Twojej zgody i bez zawiadomienia.


15. Zobowiązania w stosunku do Apple i Google


Zgodnie z powyższym, zostaje Tobie udzielona tylko ograniczona licencja do Aplikacji. Nona, jej licencjodawcy i/lub dostawcy zachowują prawo własności do Aplikacji (i każdej kopii Aplikacji). Standardowe koszty przesyłu danych mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania z Aplikacji.


Aplikacja w systemie iOS


Niniejsza sekcja określa konkretne zasady i warunki mające zastosowanie przy korzystaniu z Aplikacji w systemie Apple iOS na urządzeniach mobilnych i pobranych za pośrednictwem App Store („Nona iOS App”).

 

  1. Zgadzasz się, że zapisy niniejszego ustępu stosuje się wyłącznie między Tobą a Nona (nie z Apple Inc).

  2. Niniejszym Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji Nona iOS App wyłącznie zgodnie z obowiązującymi w dowolnym momencie zasadami App Store firmy Apple Inc. („Apple”).

  3. Nona, a nie Apple jest wyłącznie odpowiedzialna za iOS Nona oraz za usługi i oferty w niej dostępnych. Niniejszym potwierdzasz, że rozumiesz, iż Apple nie ma żadnego obowiązków czy zobowiązań wobec Ciebie w związku z użytkowaniem iOS Nona App lub niniejszą Umową

  4. Nona, a nie Apple, jest odpowiedzialna za zarządzanie i wszelkie roszczenia dotyczących Nona iOS App i znajdujących się w posiadaniu i / lub użytkowaniu Aplikacji Nona iOS App zgodnie z niniejszą Umową.

  5. Nona, a nie Apple, jest również odpowiedzialna za wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące naruszenia własności intelektualnej przypisanej Aplikacji Nona iOS App i znajdujących się w Twoim posiadaniu i/lub użytkowaniu Aplikacji Nona iOS App.


Aplikacja na systemie Android


Sekcja ta określa zasady korzystania z Aplikacji na Androida opartych na konkretnych urządzeniach mobilnych (dalej „Android App Nona”) i stosuje się wyłącznie między Tobą a Nona:
 

  1. Google Inc („Google”) zapewnia Google Play, gdzie można pobrać Aplikację Nona Android App na system Androida.

  2. Niniejszym Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji Nona Android App wyłącznie zgodnie z obowiązującymi warunkami korzystania z Google Play.

  3. Nona, a nie Google, jest wyłącznie odpowiedzialna za Aplikację Nona Android App oraz za usługi i oferty w niej dostępnych. Google nie ma obowiązku ani żadnych zobowiązań wobec Ciebie w odniesieniu do Aplikacji Android Nona lub niniejszej umowy.


16. Zmiana Warunków


Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany zapisów niniejszych Zasad i warunków użytkowania od czasu do czasu. Zasady i warunki użytkowania są dostępne na naszej stronie internetowej, www.nona.com/terms-conditions-pl. Jeśli wymagana jest Twoja zgoda ze względu na dokonane zmiany, będziemy w zależności od okoliczności informować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem i wysyłać do Ciebie prośbę o akceptację zmienionych Zasad zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.


Masz prawo do anulowania swojego konta Użytkownika w dowolnym momencie i bez uprzedzenia oraz do usunięcia wszystkich swoich treści z Aplikacji.


Mamy prawo do zawieszenia Twojego dostępu do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli mamy powody sądzić, że jakiekolwiek Twoje działania naruszają niniejsze Zasady. Ponadto zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania do modyfikowania, anulowania, czasowego lub trwałego przerwania świadczenia Usługi bez uprzedniego powiadomienia o tym, zgodnie z przepisami prawa lub decyzji rządu. Zgadzasz się, że Nona nie ponosi żadnych zobowiązań wobec Ciebie lub osób trzecich ze względu na takie zmiany, przerwy lub zakończenie świadczenia Usługi.


17. Pomoc


Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z usługą, prosimy Cię o kontakt z supportem Nona. Wszelkie reklamacje są obsługiwane poprzez nasz dział supportu. Dane kontaktowe do supportu Nona są podane w punkcie 19 poniżej.


18. Prawo właściwe i spory


Umowa ta powinna być interpretowana i stosowana zgodnie z prawem szwedzkim.


W przypadku sporu z Nona, masz prawo do skontaktowania się ze Szwedzkim Krajowym Urzędem ds. Skarg Konsumenckich (szw. Allmänna reklamationsnämnden, ARN), pod warunkiem, że sprawa spełnia zasady proceduralne ARN (np. dotyczące czasu i limitu wartości).


Masz również prawo zwrócić się do sądu powszechnego.


19. Dane kontaktowe.


Nona Labs AB
c/o Niklas Sidfalk
Poppelvägen 5
184 43 Åkersberga, Szwecja
Telefon: +46 708 591 691
E-mail:
info@nona.com