Användarvillkor

1. Allmänt

Dessa avtalsvillkor ("Användarvillkoren") reglerar din användning av mobilapplikationen Nona (hädanefter "Tjänsten", så som definierat nedan). Genom att du godkänner Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig ("dig" eller "du") och Nona Labs AB, organisationsnummer 556957-1747 med adress Poppelvägen 5, 184 43 Åkersberga ("vi" eller "oss").

Tjänsten tillhandahålls via applikationen Nona ("Appen") och laddas ner via AppStore eller eller Google Play. Genom att du använder Tjänsten eller skapar ett användarkonto hos oss accepterar du dessa Användarvillkor. 

2. Åldersgräns

Personer under 18 år får inte använda Tjänsten utan målsmans godkännande.

3. Inte medicinsk rådgivning

Den information, material och hjälpmedel som finns att tillgå i Appen är inte medicinsk rådgivning. Nona tar inte något medicinskt ansvar för Användaren eller anhöriga. Kontakta din vårdgivare för medicinsk rådgivning.

4. Tjänsten 

Nona är en hälsoapplikation som möjliggör dig att följa din hälsostatus och välmående över tid. Du kan genom Appen registrera dina och dina anhörigas sjukdomar, besvär, lidande och läkemedel "Tjänsten"). 

Alla som använder Tjänsten beskrivs i dessa Användarvillkor som "Användare", vilket även inbegriper dig som part till avtalet som du ingår med oss genom att acceptera dessa Användarvillkor.

5. Tillgänglighet

Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Nona kan inte garantera att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri. Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig vid genomförande av nödvändig säkerhetskopiering, underhåll, förbättringar, säkerhetsuppdateringar eller liknande åtgärder. Nona kommer i möjligaste mån att informera dig om sådana planerade avbrott.

6. Licens

Användaren beviljas en personlig, i tiden obegränsad, icke-exklusiv och begränsad förfoganderätt till Appen för det antal användare som anges i avtalet och som licensavgift har erlagts för. Användaren har således inte rätt att till tredje man utge underlicens till Appen eller på annat sätt överlåta förfoganderätten. Användaren förfoganderätt förutsätter att villkoren i detta avtal i övrigt uppfylls. Användare har inte rätt att göra kopior av Appen eller annat material som medföljer Appen utöver vad som krävs för att använda programvaran enligt Avtalet. Användaren får inte göra förändringar i Appens kod. Användaren har inte under några omständigheter rätt att överföra eller överlåta, helt eller delvis, någon licens för Appen till tredje part.

7. Användarkonto

För att använda Tjänsten måste du skapa ett användarkonto hos oss ("Användarkonto") och logga in på det. Instruktioner om hur du skapar ett användarkonto finns i Appen. Du kan skapa ett användarkonto via ditt telefonnummer. Genom Appen kan du skapa användarprofiler för anhöriga och registrera information om dem samt dela denna information med andra.

När du skapar ett Användarkonto kommer du att ombedjas att delge viss information om dig själv. Vänligen läs vår Personuppgiftspolicy (https://www.nona.com/privacy-policy-sv) innan du börjar använda Tjänsten och använd inte Tjänsten om du inte accepterar Personuppgiftspolicyn.

Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om du har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men inte skyldighet, att blockera tillgången till ditt Användarkonto om vi har anledning att tro att någon obehörig person har fått tillgång till det.

8. Uppladdat Material

I Tjänsten kan du ladda upp innehåll såsom dagboksinlägg, hälsodetaljer, läkemedel och sjukdomar ("Uppladdat Material"). Du accepterar och garanterar att du inte kommer att ladda upp eller sprida Uppladdat Material inom Tjänsten som är kränkande, grovt, hatfullt, inkräktande på någons integritet eller skadligt för andra användare (till exempel medlemmar, icke medlemmar och tredje man), skadligt för Nona affärsintressen, eller uppmuntrande av beteende som skulle utgöra ett brott mot det civilrättsliga ansvaret eller på annat sätt bryta mot någon lokal, nationell eller internationell lag eller bestämmelse. Du förbinder dig också att inte skicka in eller publicera material som är skräppost eller icke godkänd reklam, till exempel uppmaningar till andra användare att köpa eller sälja produkter eller tjänster. Nona förbehåller sig rätten att ta bort Uppladdat Material efter eget godtycke.

9. Immateriella Rättigheter

Innehållet i Tjänsten, såsom text, varumärken, grafik, logotyper, knappikoner, bilder samt sammanställningar av dessa, all programvara som används i Tjänsten, och innehållet i utbudet, tillhör Nona, Nonas licensgivare eller leverantörer ("Immateriella Rättigheter"). De Immateriella Rättigheterna är skyddade av tillämpliga lagar, inklusive, och utan begränsning, upphovsrättslagen och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter och äganderätt. Du förbinder dig att följa alla sådana tillämpliga lagar och att inte ändra eller ta bort notiser gällande upphovsrätt eller äganderätt i sådana Immateriella Rättigheter.

Äganderätten till allt Uppladdat Material tillhör dig, eller den tredje part som har immateriell äganderätt till sådant Uppladdat Material. Du ger oss härmed en världsomspännande, evig, icke-exklusiv, vederlagsfri och överlåtbar rätt att förfoga över, bearbeta, lagra, publicera, distribuera, streama, överföra, spela upp, koda om, kopiera, presentera, visa upp och annars använda Uppladdat Material för att tillhandahålla Tjänsten, eller någon annan av våra befintliga eller framtida produkter eller andra tjänster.

Du garanterar att du innehar samtliga nödvändiga rättigheter för att visa och ladda upp Uppladdat Material, att använda Uppladdat Material på övriga sätt och att bevilja oss licens till Uppladdat Material enligt ovan.

10. Nätverksåtkomst

Du är själv ansvarig för att säkerställa din åtkomst till det nätverk som behövs för att kunna använda Tjänsten. Det kan tillkomma kostnader för t.ex. överföring av data och meddelandetjänster. Dessa kostnader står inte vi för. Vidare är du själv ansvarig för att skaffa och uppdatera den hård- eller mjukvara som behövs för att få tillgång till Tjänsten.

11. Personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som vi erhåller i samband med användandet av Tjänsten. Personuppgifterna behandlas i enlighet med vår Personuppgiftspolicy (https://www.nona.com/privacy-policy-sv).

12. Ansvarsbegräsning

Tjänsten, inklusive Appen, tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag. Din användning av Tjänsten är enbart ditt eget ansvar och sker på din egen risk. Vi lämnar inte några garantier – direkta, underförstådda eller på annat sätt - rörande tillgängligheten, kvalitén, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Appen eller Tjänsten i övrigt.

Vi rekommenderar att du inte förlitar dig på Tjänsten för något syfte som är viktigt för dig eftersom det kan förekomma situationer då Tjänsten inte kommer att vara tillgänglig, på grund av men inte begränsat till, underhåll och omständigheter utanför vår kontroll. Därutöver förbehåller vi oss rätten att i framtiden ändra eller upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten, efter vårt eget gottfinnande. I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något. Vi är inte ansvariga gentemot dig för några tredjepartskrav som riktas mot dig.

13. Skadelöshetsförbindelse

Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av ditt brott mot dessa Användarvillkor, inklusive men ej begränsat till missbruk av Appen. Vidare åtar du dig att hålla oss skadeslösa i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som vi åsamkats på något sätt på grund av dina brott mot dessa Användarvillkor eller annan tillämplig lag.

För det fall något Uppladdat Material gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av Uppladdat Materialet och hålla oss skadeslösa för samtliga skador, kostnader och utlägg vi ådragit oss som resultat av sådant intrång.

14. Överlåtelse

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor. Vi kan överlåta och överföra våra rättigheter enligt dessa Användarvillkor utan ditt samtycke och utan meddelande till dig.

15. Utfästelser i förhållande till Apple och Google

I enlighet med ovan erhåller du bara en begränsad licens till Appen. Nona, Nonas licensgivare eller leverantörer behåller äganderätten till Appen (och eventuell kopia av Appen). Standardtaxor för datatrafik kan tillkomma vid din användning av Appen. 

iOS-Appen

I denna punkt anges de särskilda villkor som gäller för användning av Appen i Apple iOS-baserade Mobila Enheter och som laddas ned via App Store ("Nonas iOS App").

  1. Du är införstådd med att villkoren i denna punkt gäller mellan dig och Nona (inte med Apple Inc).
  2. Du åtar dig härmed att använda Nonas iOS App enbart i enlighet med Apple Inc:s ("Apple") vid var tid gällande villkor för App Store.
  3. Nona, och inte Apple, är ensamt ansvarig för Nonas iOS App samt Tjänsten och Utbudet som är tillgängligt däri. Du är införstådd med att Apple inte har någon skyldighet eller ansvar gentemot dig avseende Nonas iOS App eller detta Avtal.
  4. Nona, och inte Apple, ansvarar för och hanterar ensamt samtliga eventuella krav rörande Nonas iOS App eller ditt innehav och/eller användning av Nonas iOS App i enlighet med detta Avtal.
  5. Nona, och inte Apple, ansvarar även för eventuella krav från tredjeman avseende immaterialrättsligt intrång hänförligt till Nonas iOS App och ditt innehav eller användning av Nonas iOS App.

Android-Appen

I denna punkt anges de särskilda villkor som gäller för användning av Appen i Androidbaserade mobila enheter ("Nonas Android App") och gäller mellan dig och Nona:

  1. Google Inc ("Google") tillhandahåller Google Play där du hämtar Nonas Android App.
  2. Du åtar dig härmed att använda Nonas Android App enbart i enlighet med Googles vid var tid gällande villkor för Google Play.
  3. Nona, och inte Google, är ensamt ansvarig för Nonas Android App samt de Tjänster och Utbud som är tillgängligt däri. Google har inte någon skyldighet eller ansvar gentemot dig avseende Nonas Android App eller detta Avtal.

16. Ändring av villkoren 

Vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra villkoren i dessa Användarvillkor från tid till annan. Användarvillkoren finns att hämta på vår hemsida, https://www.nona.com/terms-conditions-sv.  Om ditt samtycke erfordras på grund av ändringarna, kommer vi ge dig ytterligare meddelande om detta efter vad som är lämpligt beaktat omständigheterna, och be om ditt samtycke i enlighet med tillämplig dataskyddsreglering.

Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto och ta bort ditt innehåll från Tjänsten.

Vi har rätt att stänga av din tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan om vi har anledning att tro att du bryter mot dessa Användarvillkor. Vidare förbehåller vi oss rätten att, utefter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av Tjänsten utan föregående meddelande härom, eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

17. Support

Vid frågor eller problem med Tjänsten kontakta Nonas support. Eventuella klagomål hanteras via supporten. Kontaktuppgifter till Nonas support anges i punkten 19 nedan.

18. Tillämplig lag och tvister

Detta avtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

Vid en eventuell tvist med Nona har du rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) förutsatt att ärendet uppfyller ARN:s krav för handläggning (t.ex. avseende tids- och värdegräns).

Du har dessutom rätt att vända dig till allmän domstol.

19. Kontaktuppgifter

Nona Labs AB

Kammakargatan 47
111 24 Stockholm
Telefon: +46 708 591 691
E-post: info@nona.com